Cao Zhihuai & Wang Jian wedding in bali at Blue Point Chapel, July 7, 2011