Yi Xiaoyu & Wang Yazhi wedding in Bali at Blue Point Chapel, November 23, 2011