Li Guangxin & Tong Dongyi wedding in Bali at Amanda Chapel, March 19, 2012